25 تیر؛ روز بهزیستی و تامین اجتماعی

به گزارش گیگابلاگ،
روز تامین اجتماعی و بهزیستی
تاریخ

16 جولای برابر با 25 تیرماه

25 تیر؛ روز بهزیستی و تامین اجتماعی
علت نامگذاریسازمان بهزیستی کشور، در سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است

خبرنگاران | سرویس عمومی- اصولاً بهزیستى به مجموعه متشکل از تدابیر، خدمات، فعالیت ها و حمایت هاى غیر بیمه اى اطلاق مى شود که به منظور بسط رحمت اسلامى در جامعه و حفظ ارزش ها و کرامات انسانى، با تکیه بر یاری هاى مردمى و همکارى نزدیک سازمان هاى ذى ربط انجام مى شود و گسترش خدمات توانبخشى، حمایتى، بازپرورى و یاری به تامین حداقل احتیاجهاى اساسى گروه هاى محروم و کم در آمد را مد نظر دارد.

تاریخچه روز تامین اجتماعی و بهزیستی

25 تیرماه هر سال در کشورمان ایران {روز بهزیستی و تامین اجتماعی} نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور، به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.

در حوزه بهزیستى اولین یتیم خانه ایران به سبک شبانه روزى مستقل در تهران محل انبار گندم سابق) و در دوران ناصرالدین شاه ایجاد شد. از آن موقع به بعد موسسه هاى مختلفى از سوى دولت ها یا افراد و گروه هاى خیر براى حمایت از نابینایان و ناشنوایان، معلولین ذهنى و جسمى و همچنین احتیاجمندان و بى سرپرستان به وجود آمد که خدمات آنها عموماً جنبه رفاهى و آموزشى داشته است.

تا پیش از پیروزى انقلاب اسلامى تشکیلات متمرکزى براى ارائه خدمات بهزیستى وجود نداشت و خدمات نسبتاً مشابهى به صورت پراکنده توسط دستگاه هاى مختلف ارائه مى شد. تعدادى از این سازمان ها عبارت بودند از:

 • سازمان ملى رفاه خانواده ایران
 • سازمان بهزیستى و آموزش بچه ها و نوجوانان
 • سازمان ملى بهزیستى ناشنوایان ایران
 • سازمان ملى رفاه ناشنوایان ایران
 • سازمان ملى رفاه نابینایان ایران
 • سازمان زنان
 • جمعیت حمایت از اطفال بى سرپرست

پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران سازمان بهزیستى کشور در بیست و چهارم خرداد ماه 1359 براساس مصوبه شوراى عالى انقلاب اسلامى تشکیل شد.

شهید دکتر محمد على فیاض بخش پس از آن که به پراکندگى سازمان هاى رفاهى و توانبخشى کشور و عدم هماهنگى لازم بین آنها پى برد، با یاری و هم فکرى شهید سید محمد باقر لواسانى و تنى چند از هم فکرانش لایحه تشکیل سازمان بهزیستى کشور را به شوراى انقلاب پیشنهاد کرد و پس از تصویب آن با کار پیگیر و مستمر به سازماندهى تشکیلات و برنامه ریزى براى فعالیت نوین سازمان بهزیستى پرداخت و در مدت کوتاهى توانست ارگان دولتى و کار آمدى براى خدمت به محرومان و مستضعفان کشور ایجاد کند.

در تاریخ 29/9/59 سازمان تربیتى شهردارى تهران نیز به بهزیستى واگذار شد و در تاریخ 16/10/1363 بر پایه مصوبه مجلس شوراى اسلامى، بار دیگر سازمان بهزیستى در شمار سازمان هاى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نهاده شد .

اصولاً بهزیستى به مجموعه متشکل از تدابیر، خدمات، فعالیت ها و حمایت هاى غیر بیمه اى اطلاق مى شود که به منظور بسط رحمت اسلامى در جامعه و حفظ ارزش ها و کرامات انسانى، با تکیه بر یاری هاى مردمى و همکارى نزدیک سازمانهاى ذى ربط انجام مى شود و گسترش خدمات توانبخشى، حمایتى، بازپرورى و یاری به تامین حداقل احتیاجهاى اساسى گروه هاى محروم و کم در آمد را مد نظر دارد.

تعریفی از تامین اجتماعی و بهزیستی

ﻣﻔﻬﻮم تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺳﻮ اﺳﺖ.

این سازمان به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم و حمایت های گوناگون از بچه ها احتیاجمند، زنان و بچه ها بی سرپرست، ابن السبیل (در راه ماندگان) و نیز عرضه خدمات توانبخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری های صعب العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم چنین پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و … با توجه به حفظ ارزش ها و کرامات والای انسانی و تکیه بر تعاون و همیاری مردم نیکوکار و همکاری های نزدیک روحانیون متعهد و سایر طبقات دلسوز کشور کوشش می کند.

همچنین بهزیستی و رفاه اجتماعی مفهومی است که شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی و حتی سیاست را در جهت حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه را در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی های آنان رادر یک جامعه نشان می دهد و در آن بر حالاتی از قبیل: سلامتی، سعادت، خوب بودن و شاد بودن و یا مساعدت های که به صورت مادی و معنوی در قالب مجموعه ای از برنامه ها و خدمات سازمان یافته در جهت تأمین حداقل احتیاج های اساسی یک جامعه ارائه می شود تاکید می شود و با شاخص هایی، چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال و هزینه و در آمد، گذران اوقات فراغت و دسترسی به تسهیلات فرهنگی، زیست محیطی و امنیت و آسایش روانی و اجتماعی بر آورد می شود در واقع رفاه و اجتماعی یک مفهوم کنترلی است و از جامعه در مقابل خشونت، بیکاری فقر، آسیب های روانی، آسیب های اجتماعی و اقتصادی، مراقبت و مواظبت می کند و برای آحاد جامعه فرصت های برابر فراهم می کند بنا بر نظر متخصصین رفاه و بهزیستی اجتماعی به صورت چند بعدی است.

الف : بعد بهزیستی شامل سلامت جسمی (مواظبت در مقابل معلولیت و بیماری و سلامت روانی (مانند افزایش امید به زندگی و سعادت و خوب بودن)

ب: بعد حقوقی (شامل قوانین حمایت از گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر مانند زنان، بچه ها و نوجوانان و قوانین کیفری و جزائی در مقابل بزه ها و آسیب های اجتماعی

ج : بعد اجتماعی شامل بهداشت روانی و سلامتی اجتماعی ، فراغت ، اشتغال ، مشارکت اجتماعی ، توسعه سرمایه اجتماعی

د: بعد اقتصادی شامل ریشه کنی فقر، توسعه اقتصادی توسعه اشتغال و مسکن، سیستم های حمایت، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر.

اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﺎری دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارد. ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس مسئوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻧﯿﮏ و ارزﻧﺪه ای در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دو اﺻﻞ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ، اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺪاق روﺷﻨﯽ از زﻣﯿﻨﻪ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ. اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن، تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را تاﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد:

 • اﺻﻞ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
 • اﺻﻞ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ در درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ.

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ در تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ: ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪم ند و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. در ﻗﺴﻢ اول، ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻢ دوم، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ، مسووﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، در واﻗﻊ اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺪاری ﺷﺪﻧﺪ، آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار هستند، ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻣﺎﻧﺖ داری، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎن ﺣﻖ اﻣﺎﻧﺖ داری را ﺧﻮد ادا ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ دارد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

روش هاى موجود براى ارائه خدمات بهزیستى:

خدمات بهزیستى در سه بخش به احتیاجمندان و مددجویان ارائه مى شود:

 • امور فرهنگى و پیشگیرى
 • امور اجتماعى
 • امور توانبخشى

در بخش امور فرهنگى و پیشگیرى، دفاتر زیر خدمات لازم را انجام مى دهند:

دفتر آموزش و پروهش:

وظیفه تحقیق و پروهش پیرامون علل بروز معلولیتها و دریافت عوامل اصلى ایجاد آسیب هاى اجتماعى را بر عهده دار دارد. همچنین تربیت نیروهاى انسانى مورد احتیاج و بازآموزى نیروهاى موجود متناسب با تغییرات جامعه از وظایف این دفتر است .

دفتر پیشگیرى از معلولیت ها و آسیب هاى اجتماعى:

وظیفه ارائه آموزش هاى مناسب به جامعه با بهره گیرى از روش هاى منطقى و تکیه بر دستاوردهاى پژوهشى را بر عهده دارد. در بخش امور اجتماعى کار از پیچیدگى فراوانى برخوردار است. بازآموزى و بازپرورى گروهاى چون معتادان، متکدیان، زنان ویژه، فرزندان بدون سرپرست، زنان بى سرپرست و مانند این ها احتیاجمند مشارکت عمومى و یارى همه جانبه است. به این منظور باید مربیان، روانشناسان و مددکاران اجتماعى ورزیده به کار گرفته شوند.

همچنین تفکر جامعه نسبت به این گروه ها باید دگرگون شود و روش هاى صحیح ارائه یاری به افراد جامعه آموزش داده شود. از سوى دیگر باید زمینه اجتماعى مناسب براى پذیرش افراد پس از طى دوره بازآموزى و بازپرورى فراهم شود. روشن است که این همه، احتیاجمند عزمى ملى و کار و کوشش شبانه روزى و خستگى ناپذیر است.

در بخش امور اجتماعى خدمات لازم به وسیله سه دفتر ارائه مى شود:

 • دفتر امور بچه ها و نوجوانان
 • دفتر امور خانواده هاى بى سرپرست و احتیاجمند
 • دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى

دفتر امور بچه ها و نوجوانان مسئولیت پرداختن به امور مربوط به بچه ها سرراهى، بچه ها خانواده هاى از هم گسیخته، فرزندان والدین زندانى، فرزندان والدین متوارى، فرزندان والدین بدون صلاحیت و مانند اینها را بر عهده دارد.

ارائه خدمات شیر خوارگاهى سازمان براى نگهدارى تربیت و آموزش بچه ها و به فرزند خواندگى دادن برخى بچه ها مجهول الهویه به خانواده هاى داراى صلاحیت در قالب برنامه شبه خانواده از دیگر اقدامات و وظایف این دفتر به شمار مى رود.

مرکز اجرایى تحت نظارت این دفتر، وظیفه نگهدارى، تربیت و آموزش بچه ها تحت سرپرستى خود را تا مرحله اجتماعى شدن، ازدواج، اشتغال بازتوانى و ترخیص به عهده دارد. همچنین مهد کودک هاى سازمان بهزیستى، وزارتخانه ها و دیگر سازمانها و نیز مهد کودک هاى خصوصى در سراسر کشور با نظارت این دفتر فعالیت مى نمایند.

دفتر امور خانواده هاى احتیاجمند و بى سرپرست، وظیفه بررسى مسائل و مسائل و برنامه ریزى بازتوانى مادى و معنوى خانواده هاى زیر پوشش را به عهده دارد.

دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى به امور معتادان، زنان ویژه و متکدیان به وسیله بررسى مسائل و مسائل فردى، گروهى، اجتماعى، خانوادگى و نیز شناسایى راه هاى بازپرورى آنان مى پردازد.

خدمات امور توان بخشى:

سازمان بهزیستى به وسیله دفاتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولین، توانبخشى حرفه اى و دفتر توان پزشکى و وسایل توانبخشى به معلولین جسمى و ذهنى، خدمات توانبخشى ارائه مى کند. دریافت نمایندگان خدمات از این بخش، نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمى - حرکتى هستند. افراد داراى معلولین ذهنى با توجه به بهره هوشى به سه گروه عمیق (ایزوله)، تربیت پذیر و آموزش پذیر تقسیم مى شوند. همچنین معلولین جسمى و ذهنى توام که از بدترین نوع معلولیت ها است، زیر پوشش این بخش هستند.

بیشتر بدانید: شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

هدف از تامین اجتماعی و بهزیستی

بی تردید، سلامت جسم و جان و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل جامعه است. امروزه برای دست یابی به این هدف، با اجرای برنامه های پیش رفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افراد ناتوان جامعه از دوران شیرخوارگی تا سالخوردگی تحت مراقبت قرار دارند تا سلامتشان تأمین شود. یکی از وظایف سازمان بهزیستی، یاری به تأمین احتیاجهای افراد و خانواده های بی سرپرست و ایجاد زمینه های مناسب برای خودکفایی آنان است. این سازمان، ساختاری است که به طور علمی به آنالیز نارسایی ها و مسائل اجتماعی می پردازد و از نیروی متخصصان و کارشناسان علوم اجتماعی و بهداشتی برخوردار است و معضل های اجتماعی را از ریشه درمان کند و از بین ببرد.

زنان و بچه ها بی سرپرست

از مهم ترین برنامه های سازمان بهزیستی، سرپرستی و یاری اقتصادی به زنان و بچه ها بی سرپرست است. در هر جامعه افرادی هستند که جزو گروه های آسیب دیدگان اجتماعی شمرده می شوند. در این میان، باید فرزندان بی سرپرست، بدسرپرست یا محروم از پدر و مادر را جزو این گروه قرار داد. همچنین زنان آبرومند و بی سرپناهی هستند که برای تأمین مخارج زندگی تحت پوشش این سازمان نهاده شده اند. این گروه نیز که هم احتیاجمند یاری اقتصادی برای گذران زندگی خود هستند و هم به برنامه های مشاوره ای در زمینه تربیت و تعلیم فرزندان و مسائل شان احتیاج دارند، از برنامه های سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.

بهزیستی و طرح درمان اعتیاد TC

طرح درمان اعتیاد اجتماع مدار TC، یکی از خدمات سازمان بهزیستی کشور برای مددجویان احتیاجمند است. در این شیوه، دارو درمانی وجود ندارد و محور و هدف درمان، تغییر در شیوه زندگی و بازتوانی و توان بخشی در شخص بر اساس یادگیری اجتماعی و قواعد زندگی اجتماعی است. TCبرنامه درمانی درازمدت است که با نظام نظارتی قوی برای معتادان طراحی شده و به شکل کاملاً علمی جایگزین مراکز بازپروری پیشین در کشور شده است. از دید این نوع درمان، سم زدایی کافی نیست و می تواند آغازی برای بازگشت دوباره به اعتیاد باشد. در درمان اجتماع مدار TC، به درمان همه جنبه های رفتاری، شناختی، هیجانی و جسمانی معتاد می پردازند و از بیمار خواسته می شود آن گونه رفتار کند که باید باشد، نه به صورتی که اکنون رفتار می کند.

کانون اصلى فعالیت ها و برنامه هاى سازمان بهزیستى، پیشگیرى از فروپاشى زندگى افراد و خانواده هایى است که به علت مسائل اقتصادى و ناهنجاری هاى اجتماعى و فرهنگى دچار آسیب پذیرى و ناتوانى هاى محتلف شده اند و یا از معلولیت هاى جسمى و روانى رنج مى برند. بدون تردید، خدمت رسانى به این گروه ها با کیفیت مطلوب هنگامى امکان پذیر خواهد بود که یک نهاد ویژه برخوردار از توان تخصصى، اقتصادى، اجرایى و سیاسى قوى به شکل منسجم جنبه هاى گوناگون خدمات مورد احتیاج محرومان و مستضعفان را عهده دار شود.

منبع: setare.com
انتشار: 28 خرداد 1400 بروزرسانی: 28 خرداد 1400 گردآورنده: gigablog.ir شناسه مطلب: 9429

به "25 تیر؛ روز بهزیستی و تامین اجتماعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "25 تیر؛ روز بهزیستی و تامین اجتماعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید